ДГ "Минзухар"

Детска градина в село Крушаре

Детската градина "Минзухар" се стреми да създаде условия за изграждане на щастливо, мотивирано и уверено в собствените си сили дете. Полага основите за учене през целия живот, чрез осигуряване на физическото, познавателното, езиковото, духовно - нравственото, социалното, емоционалното и творчекото развитие на децата, като се отчитат възможностите на игровата дейност - учене и натрупване на познавателен опит чрез игра. Детската градина следва приоритетите заложени в програмна си система: 

  • Равен достъп до качествено образование на всички деца;
  • Емоционално балансирано пространство на взаимодействие в реална и виртуална среда между дете - родител - учител - общност;
  • Личностно ориентиран процес - детето активен субект - съхранявайки идентичността и уникалността на детската личност при максимално разгръщане потенциала и.
  • Интегриране на предучилищната и начална училищна степен 
  • Среда, предоставяща критическо мислене и креативност на детската личнос;
  • Модели за работа с родителската общност;
  • Дигитална компетентност - ИКТ в педагогическото взаимодействие, проекти, презентиране.
Актуални новини
Група "Звънче" - ДГ Минзухар - Крушаре
Група "Мечо Пух" - ДГ Минзухар - Крушаре
Група "Дъгичка" - ДГ Минзухар - Крушаре
Група "Бонбони" - ДГ Минзухар - Крушаре