ДГ "Минзухар"
Детска градина в село Крушаре

Обществен съвет

На основание чл. 258, ал. 1 и чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Правилник за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата и в изпълнение на чл. 19, ал. 1 и ал. 2, т. 20 от Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, от 01.01.2017г. в детската градина функционира Обществен съвет в следния състав:

    Председател на ОС – Пепа Василева

Членове:

   1. Илия Илиев

   2. Марияна Тенева

   3. Йорданка Таскова

   4. Тодорка Иванова

Резервни членове:

   1. Маринка Митева

   2. Мария Андонова

   3. Божана Митева

   4. Василка Иванова

   5.  Анка Василева