ДГ "Минзухар"
Детска градина в село Крушаре

Мисия и визия

 Мисия на детската градина:

Равен достъп до качествено образование на всяко дете.

Полага основите за учене през целия живот чрез осигуряване на физическото, познавателното, езиковото, духовно-нравственото, социалното, емоционалното и творческото развитие на децата, вземайки предвид значението на играта в процеса на педагогическото взаимодействие и осигуряване равен шанс на всяко дете при постъпването му в училище.

Утвърждаване на съвременни иновативни модели за качествено образование в детската градина, осигуряващи възможности за пълноценна социална реализация и оптимално компетентностно развитие

Визия:

 

·       Място, където детето се чувства щастливо, защитено, разбирано и подкрепяно    и да развие своят потенциал, атмосфера на разбирателство и уважение към културните различия и традиции, както и към децата със специфични потребности.

·       Качествена  среда за деца от.3г. до 7.г., където се гарантира тяхното умствено, емоционално, социално, личностно и здравно – физическо развитие.

·       Център за родители, търсещи и намиращи подкрепа, съгласие, сътрудничество, педагогическа информация.

·       Професионална среда за утвърждаване на учители – новатори, които стимулират детето да взема самостоятелни решения, твори индивидуалност и самостоятелност. на всяко дете с ангажираната подкрепа на семейството и местната общност.