ДГ "Минзухар"
Детска градина в село Крушаре

"Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"

  Проектът се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

                             Информация от ДГ „Минзухар“, с. Крушаре, обл. Сливен за получената финансова подкрепа

 по проект № BG05M2OP001-5.001-0001 “Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ за периода 01.07.2023г до 31.12.2023г

 

 

 1. Дейност 1 – Допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи:
 • брой групи – 1
 • брой деца – 7
 • брой пакети – 35
 • средства за приключени пакети – 2 520,00лв
 • разходи за възнаграждение на учител – 924,90лв
 • извършени разходи за учебните пособия – 1 595,10лв

 

С допълнителното обучение по български език с децата от уязвимите групи е постигнат значителен напредък. Чрез допълнителните форми на педагогическо взаимодействие в учебно и неучебно време децата развиха речта си, запознаха се с художествени произведение, овладяха структурата и функционирането на езиковата система, натрупаха социален опит в общуването с възрастни и връстници, обогатиха речника си, развиха свързаната си реч.

 

 1. Дейност 2 – Назначаването на допълнителен непедагогически персонал е от съществено значение за осигуряване на качествено образование и подкрепа.
 • Назначен непедагогически персонал – помощник-възпитател – 1бр.
 • Разходи за възнаграждение на помощник-възпитател – 3266,55лв

 

Помощник-възпитателят подпомага организацията на обучението на децата по български език, подготвя заедно с учителя дидактични материали за осъществяване на образователната дейност. Участва в подготовката на дейности за организиране на празници и развлечение. Съдейства за изграждане на културни и хигиенни навици на децата.

 

 • Дейност 3 – Интензивна работа с родители.
 • Брой проведени форми – 2
 • Вид на проведените форми – празник и групова дискусия
 • Брой родители – 10
 • Усвоени финансови средства – 240лв

 

Чрез празника на тема „Златна есен“ показахме на родителите ползите от редовното посещение на детската градина. Родителите нагледно видяха развитието на децата в овладяването на българския език, уменията им да рецитират, да участват в драматизации, да пеят и танцуват. На срещата /групова дискусия/ с доц. Милена Илиева  се представиха   и основните моменти в развитието на детето и водещите дейности- играта. Направи се преход с приказкотерапията като динамичен и ефективен метод за подпомагане на родителите в тяхната роля като подкрепящи фигури за образованието и развитието на техните деца.

 

Директорът контролира наличието, коректността, пълнотата и съхранението на документацията. Осъществява организацията и координацията с участниците, контролира дейността на участниците в проекта.

Счетоводителят изготвя в срокове ведомости за заплащане на възнаграждения на помощник-възпитателя и на учителя. Изготвя платежни документи, качва ги в електронната система. Изготвя месечен отчет и справки към него и изготвя оборотна ведомост.

 

Общ размер на извършените разходи по проекта – 9 781,83лв.