ДГ "Минзухар"
Детска градина в село Крушаре

Проект "Гаранция за детето"

 

ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЯ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ ОТ ОБЛ. СЛИВЕН 

Проект за пилотно прилагане на „Гаранцията за детето“ в България

( Фаза III от Подготвителното действие на ЕК ) 

           

През ноември 2015 г. Европейският парламент прие резолюция, с която призова Комисията и държавите членки да въведат гаранция за детето, така че всяко дете, живеещо в бедност да има достъп до безплатно здравеопазване, образование, детски грижи, приемливо жилище и подходящ хранителен режим като част от европейски интегриран план за борба с детската бедност и препоръча на всички деца да се предостави достъп до качествени услуги в този изключително важен етап от тяхното развитие.

Европейската комисия предприе подготвително действие от три етапа: проучване на осъществимостта, консултации със заинтересованите страни в ЕС и пилотно прилагане на Гаранцията за детето на национално равнище. За осъществяването на Фаза III Комисията избра 7 държави-членки: България, Германия, Гърция, Италия, Испания, Литва и Хърватия, на които предоставя финансиране за изпълнението на пилотни проекти с подкрепата на УНИЦЕФ.

Повече информация за програмата на проекта може да се открие на следния линк - ТУК  

Обученията през които ще преминат детските градини в обл. Сливен и темите по които ще се провеждат уебинари са следните: 

Модул

Формат / Акценти

 

 

 

 

Тема 1 . Изграждане на приобщаваща среда и подкрепяща среда за

всички деца – Въвеждащ уебинар

Въвеждащ уебинар

•         Изграждане и организиране на подкрепяща среда

•         Индивидуален подход, ориентиран към детето

•         Партньорство с родителите

•         Защо и как да изградим екип от специалисти, които работят и подкрепят детето

•         Отговори на въпроси от участниците

Практикум

•         Работилница за материали за структуриране и визуализиране на среда

•         Споделяне на казус и екипно търсене на решение

 

 

 

 

 

 

Тема 2 Ангажиране и овластяване на родителите

Въвеждащ уебинар

●     Какви чувства и очаквания имаме – учители/ семейство

- съпоставка-практическа задача

●     Семейна система-типология

●     Преход от експертен към семейно-ориентиран модел през опита на участниците

●     Семейно- ориентиран подход-философия, основни принципи. Защо да прилагаме семейно-ориентирания подход.

●     Човекът със специални потребности прилича повече на хората без такива, отколкото да се различава от тях.

●     Защо да сменим подхода? Как да мотивираме родителите.

 

 

●     Как да помагаме ефективно с цел желана промяна:

Създаване на възможности за по -активно

ангажиране/включване на семействата в процеса на приобщаване.

Практикум: Екипно търсене на решение на казус

 

Цел на практикума

●     Как да приемаме съпротивите на родителите;

●     Как да преодоляваме бариери в общуването и да се справяме в конфликтни ситуации;

●     Адекватна подкрепа и активно взаимодействие със семействата- ключ към успешно

сътрудничество/партньорство.

 

 

 

 

 

 

Тема 3. Подкрепа на

прехода семейство – детска градина – основно училище с участие на РЦПППО

Въвеждащ уебинар

•         Адаптацията (ясла/ ДГ/ 1.клас) от гледна точка на детето и семейството: инструмент- карта “Кой съм аз?”

•         Кои са необходимите условия за успешен преход

•         Насоки за специалистите

•         Въвличане на родителите като партньори - как да изградим връзка с тях- обратната връзка, активно слушане)

•         За прехода от детската градина към училище

+приемственост училище-градина;

•         отлагане от 1.клас- процедура и ползи/интерес за детето и семейството. Предаване на документи за допълнителна подкрепа

Екипна работа и решения по казус (и)

Ролева игра, с разменени роли

 

 

 

Тема 4. Ефективно взаимодействие в рамките на екипа за подкрепа на

личностното развитие

 

Въвеждащ уебинар

 

Практикум

 

 Информацията и възгледите в тази статия са на авторите и не отразяват официална позиция на Европейския съюз. Институциите и органите на Европейския съюз или лице, действащо от тяхно име, не могат да поемат отговорност за начина, по който се използва информацията, която се съдържа в този материал.